Adatkezelési tájékoztató

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ  PARTNEREK RÉSZÉRE

 

Az Ac Works Kft. (a továbbiakban „Ac Works”) adatkezelési tájékoztatója partnerek adatainak kezelésére vonatkozóan.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató (a továbbiakban „Tájékoztató”) a Ac Works-el működése során kapcsolatba lépő társaságok által kapcsolataik során kezelt személyes adatokkal kapcsolatban tájékoztatja  üzleti partnereit (továbbiakban Érintettek) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete („GDPR” vagy „Rendelet”) alapján, különös tekintettel a 13. és 14. cikkekre.

A tisztességes és átlátható adatkezelés elve megköveteli, hogy az Érintettek tájékoztatást kapjon az adatkezelés tényéről és céljairól. Az Érintettekre vonatkozó személyes adatok kezelésével összefüggő tájékoztatást az adatgyűjtés időpontjában kell az érintett részére megadni, illetve ha az adatokat nem az érintettől, hanem más forrásból gyűjtötték, az ügy körülményeit figyelembe véve, észszerű határidőn belül kell rendelkezésre bocsátani. Ha a személyes adatok jogszerűen közölhetőek más címzettel, a címzettel történő első közléskor arról az érintettet tájékoztatni kell. Ha az adatkezelő nem tud tájékoztatást nyújtani az érintett részére a személyes adatok eredetéről, mivel azok különböző forrásokból származ(hat)nak, általános tájékoztatást kell adni.

 1. Az adatkezelő és elérhetőségei

Adatkezelő: Ac Works Kft.  (továbbiakban Adatkezelő)

Adatkezelő címe:  1044 Budapest, Frangepán u. 16. Tel.: 06-20-200-8460

Amennyiben az Adatkezelő  adatkezelésével kapcsolatban további információt szeretne megtudni, vagy amennyiben a jelen Tájékoztatóban foglalt jogaival élni szeretne, úgy azt az alábbi elérhetőségeken tudja megtenni:

 • postai cím: lásd fent
 • e-mail cím: acworkskft@gmail.com
 1. 2Az Érintettek adatainak kezelése

2.1. Az Érintettek köre

Az Adatkezelő a partnerekkel kapcsolatos adatkezelés során az alábbi természetes személyek azaz Érintettek személyes adatait kezelheti:

 • szerződő fél (magánszemélyek, egyéni vállalkozók esetén);
 • szerződő fél (cég, szervezet esetén) (partner) törvényes képviselője, munkavállalója, kapcsolattartója, megbízottja, egyéb teljesítési segédje (pl.: alvállalkozója, munkavállalója, kölcsönzött munkavállalója);
 • szolgáltatást igénybe vevő partner esetében a szolgáltatás tárgyáért személyes felelősséget vállaló munkavállaló, egyéb jogosult (pl. bérelt személygépkocsi használója);
 • hírlevél címzettje;
 • promóciós játékcímzettje.

 

 

 

Személyes adatnak minősül:

természetes személyazonosító adatok: név, születési hely és idő, anyja neve, lakcím kapcsolattartási adatok: törvényes képviselői minőség, tisztség, szervezeti tisztség, munkakör, beosztás, teljesítési segédi tevékenységre vonatkozó egyéb jogviszony, telefonszám, e-mail cím, faxszám

hivatalos adatok: adóazonosító jel vagy adószám, egyéni vállalkozók esetén nyilvántartási   szám, vezetői engedély száma és érvényességi ideje

 

Az egyes Érintettek típusaira vonatkozó részletes tájékoztatót az alábbi táblázat tartalmazza.

 

2.2. Hozzáférés a személyes adatokhoz

A kezelt személyes adatokat

– az Érintettek saját maga, vagy

– a partner

a közös üzleti cél alapjául szolgáló, vagy a korábbi jogviszony keletkezése során kiállított dokumentum (ajánlatkérő, megrendelő, szerződés, hozzájáruló nyilatkozat, stb.) útján, magával a megkeresés tényével bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére.

Az Adatkezelő – a célokkal és jogalappal összhangban – a személyes adatok gyűjtését a bíróságok, a NAV, illetve az egyéb állami szervezetek által működtetett közhiteles és nyilvános adatbázisokból történő tájékozódás útján is végzi.

Az Adatkezelő a személyes adatok gyűjtését az interneten megtalálható, szabadon hozzáférhető cégek és magánszemélyek nyilvános adataiból történő tájékozódás útján is végzi.

2.3. Az egyes adatkezelési célok és jogalapok

2.3.1. Szerződés teljesítése

A személyes adatok kezelése az Adatkezelő szerződéses kötelezettségeinek teljesítése, valamint az Érintettek üzleti érdekeit szolgáló aktuális akcióiban, promócióiban való részvétel érdekében szükséges.

Az Adatkezelő a jelen pontban részletezett jogalapon a Rendelet hatályba lépése előtt (2018. május 25.) keletkezett ajánlatkérések/megrendelések/szerződések alapján is kezelt, illetve részben jelenleg is kezel személyes adatokat. Mindazonáltal a Rendelet szerint az adatkezelés tényéről való tájékoztatás nyújtására vonatkozó kötelezettség előírása nem szükséges, ha az Érintettek tájékoztatása lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne az Adatkezelő részéről. Erre való tekintettel az Adatkezelő a Rendelet hatályba lépése előtt keletkezett jogalapon nyugvó adatkelezés tényéről – ezek számossága miatt – az Érintetteket nem személyes vagy írásos megkeresés útján, hanem a jelen Adatvédelmi Tájékoztató honlapján való közzétételével tájékoztatja.

2.3.1. Az Érintettek hozzájárulása, korlátozása, tiltakozása az adatok tárolásának vonatkozásában

Tiltakozás
Érintetteknek joga van tiltakozni az adatkezelés ellen. Ennek legegyszerűbb módja a  törlést igénylő nevével ellátva, az alábbi szövegű e-mail  Adatkezelő részére történő elküldése:

 

„Kérem adataim törlését adatbázisukból”

 

Korlátozás
Érintettek kérheti az adatkezelés korlátozását is. Ebben az esetben adatait Adatkezelő nem törli, továbbra is tárolja, de a továbbiakban promóciós tájékoztatót, hírlevelet Érintettek részére nem küld. Korlátozás igénylésének legegyszerűbb módja a  törlést igénylő nevével ellátva, az alábbi szövegű e-mail  Adatkezelő részére történő elküldése:

 

„Adataim tárolhatók, de promóciós anyagot, hírlevelet nem kérek”

A hozzájárulás megadása önkéntes, és az Érintettek jogosultak arra, hogy a hozzájárulásukat bármikor, korlátozás nélkül az Adatkezelőnek címzett fenti értesítések valamelyikével visszavonják vagy korlátozzák. A hozzájárulás visszavonása az Érintettekre nézve nem jár következményekkel. A hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a visszavonás előtti – a hozzájárulás alapján végrehajtott – adatkezelés jogszerűségét.

 1. A személyes adatok címzettjei

Az Adatkezelő az Érintettek személyes adatait az alábbi személyek, illetve szervezetek részére továbbíthatja:

 • az Adatkezelő által megbízott munkavédelmi, minőségvédelmi tevékenységet és tanúsítást ellátó szervezet részére, mely az Adatkezelővel közös adatkezelőnek minősül az ebben a körben megadott személyes adatok tekintetében. Amennyiben a munkavédelmi, minőségvédelmi tevékenységet ellátó szervezet ezzel a feladattal harmadik személyt bíz meg, úgy ez a harmadik személy adatfeldolgozónak minősül.
 • az Adatkezelő részére alvállakozói szolgáltatásokat, vagy back-office szolgáltatásokat ellátó szervezet(ek) részére (pénzügy és számvitel, HR, IT, jog) részére, akik a továbbított adatok vonatkozásában adatfeldolgozónak minősülnek.
 • jogszabályi előírások alapján a jogszabályban meghatározott hatóság részére.

 

 1. Az Érintettek jogai

4.1. A hozzáféréshez való joga

Az Érintettek jogosultak arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjanak arra vonatkozóan, hogy személyes adataiknak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, akkor jogosultak arra, hogy a személyes adatokhoz és az alábbi információkhoz hozzáférést kapjanak:

 1. az adatkezelés céljai az adott személyes adat vonatkozásában,
 2. az Érintettek személyes adat kategóriái,
 3. az Érintettek személyes adatainak tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai,
 4. az Érintetteket megillető érintetti jogok (helyesbítés, törlés vagy korlátozás joga, az adathordozhatósághoz való jog, valamint a tiltakozás joga az ilyen személyes adatok kezelése ellen),
 5. a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga,
 6. ha az adatot az Adatkezelő nem az Érintettektől szerezte, akkor a forrásra vonatkozó minden elérhető információ,

4.2. Az adathordozhatósághoz való jog

Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy a GDPR 20. cikkében foglalt adathordozhatósághoz való jogát nem gyakorolhatja, mivel az Adatkezelő a személyes adatokat nem automatizált módon kezeli.

4.3. Jogorvoslathoz való jog

Az Érintettek – panasztételi jogától függetlenül – bírósághoz fordulhat, ha a személyes adatainak kezelése során megsértették a GDPR szerinti jogait.

Az Adatkezelővel, mint belföldi tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelővel szemben magyar bíróság előtt indítható per.

4.4. Panasztételhez való jog

Ha az Érintettek úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő általi személyes adatainak kezelése megsérti a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen a GDPR, rendelkezéseit, jogában áll a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt benyújtani. Telefon: +36-1-391-1400 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 1. Adatbiztonság

Az Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, és megteszi azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a kezelt személyes adatok védettek legyenek az illetéktelen megismerés, megsemmisítés, módosítás, illetve felhasználás ellen. Továbbá kötelezi magát arra is, hogy Érintettek engedélye nélkül Érintettek adatait (leszámítva a 3. pontban feltüntetett címzetteket) harmadik fél részére semmilyen formában nem adja ki.

 1. Egyéb rendelkezések

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen 5 oldalas Adatvédelmi Tájékoztatót bármikor módosítsa. Az Adatkezelő a módosított Adatvédelmi Tájékoztatót a módosítás hatályba lépése előtt 5 nappal közzéteszi a honlapján (www.acworks.hu).

Budapest, 2018. május 25

Ac Works Kft.

mint Adatkezelő